การเตรียมตัวขอวีซ่า และจองตั๋วเครื่องบินไปปารีส

paris

  • วีซ่า

ก่อนเริ่มต้นการเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คุณควรวางแผน ทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดเพื่อการเดินทางของคุณจะได้ราบรื่น อย่างแรกควรเริ่มต้นที่การขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส วีซ่าแบบนี้เรียกว่า “เชงเก้น” (Scanchen) ซึ่งใช้เดินทางได้ทั่วถึงกันหมดในประเทศกลุ่ม สหภาพยุโรป (25 ประเทศ) เราสามารถออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระภายในกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยจะเข้าและออกจากทวีปยุโรปจากประเทศใดก็ได้ แต่จะต้องไปขอวีซ่า “เชงเก้น” ที่สถานทูตของประเทศที่เราจะใช้เวลาอยู่นานที่สุด เช่น ถ้าเราวางแผนเดินทางไป เบลเยียม-ฝรั่งเศส-โปรตุเกส-สเปน รวมสี่ประเทศ โดยจองตัวเครื่องบินไปที่แรกคือ กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ (เบลเยียม) ใช้เวลาเที่ยว 3 วัน จากนั้นค่อยต่อไปปารีส (ฝรั่งเศส) ใช้เวลาเที่ยวที่นี่ 7 วัน แล้วต่อ ไปลิสบอน (โปรตุเกส) เที่ยวอีก 3 วัน จบท้ายที่สเปน เที่ยวอีก 5 วัน ค่อยออกจากสเปนสู่กรุงเทพฯ แบบนี้เราควรไปขอวีซ่า “เชงเก้น” ที่สถานทูตฝรั่งเศส โดยมีเอกสารเกี่ยวกับแผนการเดินทางของเราไปด้วย แต่มีข้อควรจําไว้ว่า การนับวันในประเทศที่อยู่นานที่สุดต้องนับ จํานวนวันที่อยู่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน

“เซงเก้น” วีซ่าสําหรับการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสจะเป็นวีซ่าแบบ ระยะสั้น (น้อยกว่า 90 วัน) ซึ่งทางสถานทูตยังแบ่งย่อยออกเป็นสี่ประเภทคือ ประเภทท่องเที่ยว (พักโรงแรม) ประเภทเดินทางส่วนตัว (พักบ้านบุคคลที่รู้จัก) ประเภทเยี่ยมญาติ (พักบ้านญาติพี่น้อง) และ ประเภทธุรกิจ ซึ่งแต่ละแบบจะมีความแตกต่างในการตระเตรียมเอกสารปลีกย่อย นอกจากนี้การขอวีซ่าแบบ 90 วัน เราสามารถขอแบบ single entry (เดินทางเข้าออกยุโรปได้ครั้งเดียว) หรือแบบ multiple entry (เดินทางเข้าออกยุโรปได้หลายครั้งในช่วง 90 วัน) ซึ่งมักจะใช้ สําหรับการเดินทางแบบธุรกิจ

หลักฐานในการขอวีซ่า

– คําร้องขอวีซ่าระยะสั้นหนึ่งชุด (ดาวน์โหลดได้จาก www.ambafrance -th.org)
– รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ยื่นคําร้องสองรูป ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร บน พื้นขาว
– หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้การเกินกว่า 6 เดือน
– สําเนาบัตรประชาชน
– หลักฐานการทํางานของผู้ยื่นคําร้อง (หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง หรือหลักฐานการจดทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการ)
– หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคําร้อง (หนังสือรับรองจากธนาคาร สมุดบัญชี เงินฝาก บัตรเครดิต ฯลฯ)
– หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ
– เส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเซงเก้น

เอกสารเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว (พักโรงแรม)
– หนังสือรับรองที่พักในประเทศฝรั่งเศส เช่น หลักฐานการจองโรงแรม ทะเบียนบ้านในประเทศฝรั่งเศสหรือสัญญาการเช่าที่พัก ในกรณีที่เราจองอพาร์ตเมนต์ระยะสั้น

วีซ่าประเภทเดินทางส่วนตัว (พักบ้านบุคคลที่รู้จัก)

– หนังสือรับรองที่พัก ออกให้โดยสํานักงานปกครอง หรืออําเภอท้องที่ท่านจะไปพํานักอยู่ในฝรั่งเศส
– หนังสือรับรองการทํางานและรับรองเงินเดือนของผู้รับรองในประเทศฝรั่งเศส (เฉพาะในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวของผู้เดินทางไม่สมบูรณ์) หนังสือรับรองเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย (หรือหลักฐานการจดทะเบียนการค้าในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) และหลักฐานการจ่ายภาษีเงินได้งวดสุดท้ายของผู้รับรอง
– จดหมายรับรองแสดงความประสงค์ที่จะรับผิดชอบต่อผู้เดินทาง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง และในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส ให้แสดงสําเนาบัตรอนุญาตพํานักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
เราควรยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศสก่อนการเดินทาง 15 วัน จากนั้นเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หลังการยื่นขอวีซ่า ดังนี้
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฝรั่งเศสที่ระบุวันเดินทางที่แน่นอน (แล้วแต่กรณี)
– กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ระบุว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ เจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ต้อง นําส่งกลับประเทศไทย วงเงินประกัน 30,000 ยูโร

เมื่อเราได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วควรเตรียมเอกสารตัวจริงบางอย่างติดตัวไป เมื่อตํารวจตรวจคนเข้าเมืองของฝรั่งเศสต้องการเรียกดู เช่น บัตรประชาชน ใบจองที่พัก หรือใบรับรองการทํางาน ในบางกรณีเขาอาจจะขอดูเงินสดที่เราพกมาหรือพวกบัตรเครดิตที่ติดตัวไปด้วย ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่านั้นก็จะ แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมลองเข้าไปดูที่ www.ambafrance-th.org หรือที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย แผนกวีซ่า 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (662) 627-2150 – (662) 627-2155 อีเมล visas@ambafrance-th.org เวลาทำการ วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น. วันศุกร์เวลา 08.00-16.00 น. ภายนอกเข้าติดต่อคือ 08.30-12.00 น. (ช่วงบ่ายสงวนไว้สําหรับการ วีซ่าระยะยาวซึ่งมีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

  • ตั๋วเครื่องบิน

ลําดับต่อไปที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมก็คือ การจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบันเราสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ สายการบินที่เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปารีสนั้นมีอยู่หลายสายขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกสาย ประเภทบินตรง (direct flight) หรือประเภทแวะพักต่อเครื่อง (connecting flight)

สายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ปารีส (ลงที่สนามบิน Charles de Gaule (CDG)) มีอยู่สองสายการบิน

  1. การบินไทย ออกเดินทางทุกวันด้วยเที่ยวบิน TG930 และ เดินทางกลับจากปารีสสู่กรุงเทพฯ ในเที่ยวบิน TG931 ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานการบิน ไทย โทร. 0-2280-0060, 1556 หรือเข้าไปที่ www.thaiairways.com

paris

2. แอร์ฟรานซ์ (Air France) เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่บินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-ปารีส ออก เดินทางทุกวันด้วยเที่ยวบิน AF169 และ AF171 ใช้เวลาเดินทาง ราว 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.airfrance.co.th หรือสํานักงานในกรุงเทพฯ ชั้น 20 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม โทร. 0-2635-1204 (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)

paris

ข้อดีของการเดินทางด้วยสายการบินที่บินตรงอยู่ตรงที่เที่ยวบินทั้งไปและกลับจะบินในเวลาที่เป็นเวลาพักผ่อนของเราทั้งสองเที่ยว (ตาม เวลาประเทศไทย) ทําให้ไม่เสียเวลาในการเดินทางมากนัก อย่างเที่ยวบินขาไปเราออกเดินทางช่วงเที่ยงคืน จะไปถึงปารีสประมาณ 7 โมงเช้า ซึ่งเราสามารถเดินทางไปยังโรงแรมที่พักได้ทันที ถึงแม้ว่าจะยังเข้าห้องพักไม่ได้แต่ก็สามารถฝากกระเป๋าเดินทางและล้างหน้าล้างตาได้ จากนั้นช่วง 8 โมงถึงเที่ยงเราจะมีโอกาสออกไปสํารวจบริเวณรอบๆที่พัก ได้ว่าจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่ไหน ร้านค้า ร้านอาหารอยู่ตรงไหน และ เมื่อเราเช็กอินห้องพักได้หลังเที่ยงแล้วนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่วนขากลับแม้จะเป็นเวลาช่วงบ่ายของปารีสแต่พอขึ้นเครื่องไปสักพักจบหนังไปหนึ่งเรื่องเราจะรู้สึกง่วงนอนโดยอัตโนมัติ แล้วก็มาตื่นเช้าราว 6 โมงที่กรุงเทพฯ พอดี

แต่ถ้าเที่ยวบินของทั้งสองสายการบินนี้เต็ม เราอาจต้องใช้ทางเลือก อื่นโดยใช้สายการบินแบบที่ต้องต่อเครื่อง ซึ่งมีให้เลือกสามสายการบิน

  1. สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) แผนการเดินทางจะเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ-สิงคโปร์-ปารีส ใช้เที่ยวบินใดก็ได้จากกรุงเทพฯไปสิงคโปร์ แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลามากควรออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในเที่ยวบินช่วง 6 โมงเย็น จากนั้นต่อเที่ยวบิน SA334 ไปสู่ปารีสใน เวลาราวเที่ยงคืน ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมงเช่นกัน ส่วนขากลับก็จะต้องลงที่สิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยต่อเครื่องมากรุงเทพฯ แต่ถ้าจะพักที่สิงคโปร์สักคืนก็น่าสนใจไม่น้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สํานักงานกรุงเทพฯ ชั้น 12 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ (ตึกโรบินสันสีลม) ถนนสีลม โทร. 0-2353-6000 หรือดูที่ www.singaporeairlines.com

2.ออสเตรียนแอร์ไลน์ (Austrain Airline) แผนการเดินทางสําหรับเที่ยวบินนี้คือ กรุงเทพฯ-เวียนนา-ปารีส การเดินทางแบบนี้เปิดโอกาสให้เราได้เที่ยวยุโรปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเทศโดยปริยาย เราอาจแวะพักที่เวียนนา (ออสเตรีย) เที่ยวให้สนุกสัก 2 คืน ก่อนออกเดิน ทางต่อไปยังปารีส เพราะเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-เวียนนา มีทุกวัน วันละหนึ่งเที่ยวช่วง 5 ทุ่ม ไปถึงเวียนนาราวดี 5 และจากเวียนนาไปปารีสก็มีสายการบินทั้งออสเตรียนแอร์ไลน์ และแอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ ทุกวัน วันละเจ็ดเที่ยว ช่วงเดินทางกลับเราก็ออกจากปารีสแล้วมาแวะ พักเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนาก่อนกลับสู่กรุงเทพฯ โดยจะเลือกเที่ยวบินที่ ถึงเวียนนาใกล้ๆ 5 ทุ่ม เพราะเที่ยวบินจากเวียนนาสู่กรุงเทพฯ จะมีเที่ยว เดียวทุกวัน เวลา 23.20 น. และมาถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 14.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานกรุงเทพฯ ชั้น 18 อาคาร วอลล์สตรีท สีลม โทร. 0-2267-0873 เวลา 08.30-17.30 น. ทุกวันจันทร์ ศุกร์ หรือเข้าไปดูที่ www.aud.com/th/eng

3.สายการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) การเดินทางโดยสายการบินนี้มีข้อดีตรงที่เป็น สายการบินที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรการบินกับ แอร์ฟรานซ์แอร์ไลน์ (การบินไทยอยู่ในกลุ่มพันธมิตรการบินเดียวกับ สิงคโปร์แอร์ไลน์ และออสเตรียนแอร์ไลน์) ซึ่งเขาสามารถวางแผนการจองตั๋วเดินทางเข้าสู่ปารีสได้ค่อนข้างสะดวก หากเราต้องต่อเที่ยวบิน เส้นทางสําหรับสายการบินนี้คือ กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม-ปารีส การ เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่อัมสเตอร์ดัมมักจะเป็นเที่ยวบินช่วง 5 ทุ่ม แล้วไปตื่นเช้าราวดี 5 ที่อัมสเตอร์ดัม จากนั้นค่อยต่อไปปารีสจะถึงราว 8 โมงเช้า สายการบินนี้จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วันละหนึ่งเที่ยว ส่วนเส้นทางขากลับจะมีเที่ยวบินออกจากปารีสราว 4 โมงเย็นมายัง อัมสเตอร์ดัม และออกจากที่นี่ราว 6 โมงเย็นมาถึงกรุงเทพฯ ตอนเที่ยง พอดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานกรุงเทพฯ ชั้น 19 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ 2 สาทรใต้ โทร. 0-2679-1100 ตั้งแต่เวลา 08.0017.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือเข้าไปดูที่ www.kim.com/th

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet