เรื่องน่ารู้ก่อนเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลีย

-เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวออสเตรเลีย-

ก่อนจะเดินทางไปยังออสเตรเลียสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรรู้ และจะต้องเตรียมตัว มีดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทาง

ผู้ที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียจะต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนหากยังไม่มีหนังสือเดินทางจะต้องไปทําให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยจะต้องนําหลักฐานไปแสดงดังต่อไปนี้

ชาย
– บัตรประจําตัวประชาชน
– หลักฐานทางทหาร (สําหรับผู้มีอายุระหว่าง 17-45 ปี)

หญิง
– บัตรประจําตัวประชาชน ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
– สูติบัตร หรือบัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดามารดา

* หากอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมด้วยตนเอง ถ้าอายุเกิน 15 ปี บิดามารดาอาจทําหนังสือยินยอมผ่านอําเภอ (ในกรณีอยู่ต่างจังหวัด) หรือสถานทูต สถานกงสุลไทย (ในกรณีอยู่ต่างประเทศ)

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนําไปด้วยแล้วแต่กรณีคือ
– ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล
– ทะเบียนการรับเป็นบุตรบุญธรรม
– ทะเบียนการรับรองเป็นบุตร
– ทะเบียนหย่า
– ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา

จะต้องยื่นคําร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สํานักงานกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น.

เอกสารทุกอย่างต้องนําไปทั้งฉบับจริงและสําเนาถ่ายเอกสารไปให้เรียบร้อยด้วย หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง กองหนังสือเดินทางจะจ่ายเล่มให้แก่ผู้ยื่นคําร้องภายใน 3 วันทําการ หากเป็นการต่ออายุหรือเพิ่มหน้าในเล่ม สามารถขอรับได้ภายหลัง 1 วันทําการ และมีบริการส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ได้โดยเสียค่าบริการ 40 บาท

ผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดสามารถยื่นคําร้องได้ที่ศาลากลางจังหวัดที่มีสํามะโนครัวอยู่

สํานักงานกองหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ มี 3 แห่งคือ กองหนังสือ เดินทาง กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน (ติดกับการสื่อสารแห่ง ประเทศไทย) โทร. 0-2981-7171-80 ต่อ 2001-3

สํานักงานกองหนังสือเดินทาง ชั้น 8 อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย โทร. 0-2884-8829-30
สํานักงานกองหนังสือเดินทาง ชั้น 9 ห้างเซ็นทรัล บางนา โทร. 0-2744-0893-4

  • วีซ่า

คนไทยจะต้องมีวีซ่าจึงจะเข้าประเทศออสเตรเลียได้ส่วนระยะเวลา ที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในออสเตรเลียนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุมัติวีซ่า

สถานที่ขอวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2287-2680 โทรสาร 0-2287-2029

เวลาทําการของแผนกวีซ่า คือ 8.00-12.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์) ค่า ธรรมเนียมในการขอวีซ่า 60 เหรียญออสเตรเลีย ชําระเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้นๆ 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าคือ 

  1. หลักฐานการทํางาน ใบรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือใบแสดง ความเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  2. หลักฐานการเงิน-สมุดบัญชีเงินฝาก หรือใบแจ้งรายการของบัญชี (Bank Statement)
  3. ภาพถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ 4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในกรณีที่ยังเรียนอยู่

เว็บไซต์เพิ่มเติมของกองตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย www.immi. gov.au, www.passports.gov.au

  • พิธีการศุลกากร

นักท่องเที่ยวได้รับยกเว้นภาษีบุหรี่ 250 มวน หรือยาสูบ 250 กรัม และสุรา 1 ลิตร ยาเสพติดทุกชนิดห้ามนําเข้า หากตรวจพบจะมีโทษหนัก

สิ่งที่ห้ามนําเข้าออสเตรเลียมี 3 กลุ่มสําคัญ คือ อาหารและผลิตภัณะ อาหารทุกชนิด พืช พันธุ์ไม้และสิ่งของที่ทําด้วยไม้ ขนสัตว์ หนังสัตว์ และ สิ่งของที่ทําจากสัตว์ รวมทั้งชิ้นส่วนของสัตว์ที่อยู่ในรายชื่อของสัตว์ที่ใกล้จะ สูญพันธ์ (Endangered Species) เช่น นอแรด งาช้าง หนังเสือ หรือ กระดองเต่ากระ เป็นต้น ยกเว้นขนแกะจากนิวซีแลนด์เท่านั้นที่อนุญาตให้ นําเข้าได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองพืชและสัตว์ของออสเตรเลียให้ปลอดโรคที่เกิดใน ทวีปเอเชียหรือยุโรป

ผู้เดินทางที่ต้องกินยาเป็นประจําและมียาติดตัวมาด้วย หากมาอยู่นานและมียาปริมาณมาก ควรนําใบสั่งยาจากแพทย์มาด้วย เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าเดินทาง :

ก่อนที่เครื่องบินจะเข้าจอด ผู้โดยสารจะได้รับการเตือนเรื่องการห้าม นําพืช เนื้อสัตว์ และอาหารเข้าออสเตรเลีย เมื่อลงมายังห้องผู้โดยสารขาเข้า จะมีถังขยะให้ทิ้งของต้องห้ามที่อาจเผลอนําเข้ามา เจ้าหน้าที่จะใช้สุนัขดมกลิ่น ช่วยในการสุ่มตรวจกระเป๋าเดินทางเพื่อค้นหาของต้องห้ามในการนําเข้าประเทศ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร และยาเสพติด หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีของต้อง

ห้ามติดตัวเข้ามา หรือไม่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มว่ามีของชนิดนั้นๆ หรือมีเจตนาจะเอาของนั้นเข้ามาในออสเตรเลียทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายจะถูกยึดของ และมีโทษปรับสถานหนัก

การตรวจลงตราเข้า-ออกเมือง

ผู้ที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียจะต้องกรอกแบบฟอร์มในใบผ่านชาเขา เพื่อยื่นพร้อมกับรับการตรวจลงตราเข้าเมืองในหนังสือเดินทาง และจะต้อง กรอกใบผ่านศุลกากรเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการนําสิ่งของติดตัวเข้ามา คือ เจ้าพนักงานบนเครื่องบินจะแจกเอกสารเหล่านี้ให้กรอกก่อนเครื่องบินจะถึงออสเตรเลีย ปัจจุบันแบบฟอร์มนี้มีเป็นภาษาไทย เพื่อช่วยให้คนไทยที่เดินทาง เข้าออสเตรเลียเข้าใจคําถามและตอบคําถามได้ถูกต้อง

เมื่อถึงออสเตรเลีย จะต้องผ่านด่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็น อันดับแรก เมื่อยื่นพาสปอร์ตพร้อมทั้งเอกสารเข้าเมืองที่กรอกมาเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะซักถามถึงจุดประสงค์ในการเดินทาง และอาจขอดูตั๋วโดยสารขากลับ 

พร้อมกับถามว่ามีของต้องห้ามอะไรบ้าง หากผู้เดินทางไม่แน่ใจก็ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งให้ทราบว่าตนนําสิ่งใดเข้ามาบ้าง บางครั้งเมื่อแจ้งแล้วและ เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นของต้องห้ามในการนําเข้าก็จะยึดไปทําลาย หากมีการปกปิด หรือซุกซ่อน ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะโดนโทษปรับสถานหนัก

เมื่อผ่านการตรวจประทับตราเข้าเมืองแล้วจึงไปรับกระเป๋าที่สายพาน รับกระเป๋าบริเวณนี้จะมีสุนัขของหน่วยกักกันโรคพืชสัตว์มาเดินดมสัมภาระของผู้โดยสาร เมื่อพบอาหารหรือผลไม้ หรือของต้องห้ามที่อยู่ในกระเป๋าหรือ หีบห่อ เจ้าหน้าที่จะนํากระเป๋าไปเปิดตรวจ หากพบว่ามีการจงใจฝ่าฝืนข้อห้าม ตามกฎหมายออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่จะยึดของนั้นและดําเนินคดีกับผู้นําเข้า

ผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องสําแดงก็สามารถนํากระเป๋าผ่านช่องตรวจ สีเขียวไปได้ แต่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้เปิดกระเป๋าเพื่อตรวจได้เสมอ ถึงแม้จะแจ้งว่าไม่มีอะไรก็ตาม เพราะมักจะมีคนแอบเอาอาหารและพืชผักเข้าออสเตรเลียกันอยู่เสมอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจเจอแทบทุกครั้ง ปัจจุบันออสเตรเลีย ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการตรวจกระเป๋าเดินทางทําให้การตรวจสอบเร็วขึ้น

ส่วนในการเดินทางขาออกจากออสเตรเลีย ผู้เดินทางจะต้องกรอกใบขาออกเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการมาเยือนออสเตรเลีย และการนําเงินออกก่อนเข้าตรวจลงตราออกจากเมืองในหนังสือเดินทาง

  • บัตรเครดิต

บัตรเครดิตสามารถใช้ได้ทุกแห่ง ที่ยอมรับกันมากคือบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส บัตรไดเนอร์ส บัตรวีซ่า และบัตรมาสเตอร์การ์ด

อย่างไรก็ตาม หากออกนอกเมืองไปเที่ยวตามชนบท เที่ยวในป่าเขา หรือทะเลทราย การใช้บัตรเครดิตอาจไม่สะดวก จึงควรเตรียมเงินสดติดตัวไปด้วย

การเบิกถอนเงินจากเครื่อง ATM ทําได้สะดวกทุกเมือง ทุกรัฐของ ออสเตรเลีย

  • ใบขับขี่สากล

ผู้ที่ต้องการจะไปขับรถเที่ยวเองในออสเตรเลีย หากถือใบขับขี่ของ อเมริกา หรืออังกฤษ สามารถนําไปใช้ได้เลย ผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ของไทย จะต้องทําใบขับขี่สากล ติดต่อขอทําใบขับขี่สากลได้ที่กรมการขนส่งกรุงเทพฯ

การทําใบขับขี่สากล ต้องเตรียมหลักฐานคือ
1. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ชุด
2. บัตรประชาชน พร้อมสําเนา 1 ชุด
3. ใบอนุญาตขับขี่ (ผู้ที่ถือใบขับขี่ชั่วคราวจะยังไม่สามารถทําใบขับขี่ สากลได้
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ 5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ยื่นขอคําร้องได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 4 กรมการ ขนส่งทางบก ใกล้ตลาดหมอชิต เมื่อกรอกคําร้องแล้ว ให้ยื่นพร้อมหลักฐาน และค่าธรรมเนียม จะสามารถมารับใบขับขี่สากลได้ในวันเดียวกัน

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet